OTP Time
Card ending: **5123 - OTP: YBT-314437 2024-03-05 21:21:45
Card ending: **9809 - OTP: EQA-380274 2024-03-05 21:20:25
Hướng dẫn
- Kiểm tra OTP có thời gian phát sinh (Time) phù hợp với thời gian thực hiện giao dịch.
- Tải lại trang để lấy OTP mới, trường hợp không nhận được OTP, liên hệ để được hỗ trợ.
vcc24h.com © 2024. All rights reserved